Polityka prywatności

Informacje ogólne
W Bostudio wiem, jak ważna jest ochrona Twojej prywatności. Pragnę zapewnić, że traktuję Twoje dane z największą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności została opracowana w oparciu o wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, a także regulacji krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich informacji jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i inne informacje umożliwiające identyfikację lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do danych osobowych zalicza się adres e-mail osoby fizycznej, jej numer telefonu, informacje biometryczne (np. odcisk palca), dane o lokalizacji, adres IP, informacje o opiece zdrowotnej, przekonania religijne, numer ubezpieczenia społecznego i stan cywilny.

Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Bostudio. Proszę o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki – chcę, aby Twój wybór korzystania ze strony Bostudio był w pełni świadomy.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://bo-studio.com.pl/ jest Bogna Bochenkiewicz wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą bo.studio Bogna Bochenkiewicz, adres siedziby: ul. W. Pytlasińskiego 16/13 , 00-777 Warszawa, NIP: 9512489167, REGON: 384190431, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@bo-studio.com.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych
1. Strona http://bo-studio.com.pl/ przetwarza Twoje dane osobowe w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora., co obejmuje w szczególności:
• imię,
• adres e-mail.

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na mojej stronie internetowej zbieram takie dane jak:
• adres IP,
• typ przeglądarki,
• typ systemu operacyjnego,
• rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie,
• czas połączenia z serwisem,
• geolokalizację,
• inne informacje związane z Twoim zachowaniem na stronie.

3. Przetwarzanie niniejszych danych może odbywać się za pomocą aplikacji podmiotów trzecich. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, na co użytkownik wyraża zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. b oraz f Rozporządzenia. W celu usprawnienia monitorowania strony http://bo-studio.com.pl/ , Administrator korzysta z kodu śledzenia Google Analytics w celu analizy statystyk oraz pikselu konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

Okres archiwizacji danych osobowych
Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Udostępnienie danych osobowych
1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Podstawy prawne żądania użytkownika:
• Dostęp do danych – art. 15 RODO,
• Sprostowanie danych – art. 16 RODO,
• Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
• Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
• Przeniesienie danych – art. 20 RODO,
• Sprzeciw – art. 21 RODO,
• Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@bo-studio.com.pl.

5. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „cookies”
1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe
• „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
• „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.